• English
 • Danish
 • Greek
 • Bulgarian
 • Italian
 • Spanish

UEAPME

Гърция: Пакетиране

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

EL – ПАКЕТИРАНЕ


ГЪРЦИЯ: ПАКЕТИРАНЕ

.....................

Пилотен проект за интелигентно производство и производство за управление  на качеството за KOSKINIDIS от SENSAP


ПОТРЕБИТЕЛ

Компанията KOSKINIDIS предоставя интегрирани решения за пакетиране, които са съобразени с нуждите на своите клиенти. Типични примери за продуктите на KOSKINIDIS са наземни щандове, щандове за различни видове сладкарници, опаковки за храни (с горещо щамповане на фолио и холограми, с лентичка за лесно отваряне, с отвор с лепенка тип „прозорец”, Spot-UV лак), цилиндрично оформени опаковки и др. Качеството е в основата на дейността на фирмата. KOSKINIDIS инвестира в способността си да поддържа високо качество на всички свои продукти и услуги, задоволявайки очакванията на клиентите си чрез използвнето на най – модерни технологии и значително ноу-хау. Разполагането на пилотния RFID проект в обхвата на RFID-ROI-SME е напълно в съответствие с тези инвестиции.


ДОСТАВЧИК НА RFID УСЛУГА

SENSAP (S.A) е доставчика на RFID услигата в този пилотен проект, като основните й дейности са свързани с:

 • Интегриране на AutoID/RFID решения
 • Клиентската й база е съставена от малки и средни по големина производители
 • Целеви области/ приложения на фирмата:
  • Производство
  • Логистика
  • Управление на снабдителска вегира


ЦЕЛ НА ПИЛОТНИЯ ПРОЕКТ

Основна цел на пилотния проект е да се приложат RFID технологии за автоматизирано разпознаване и проследяване на производствените процеси на компанията, включващи суровини, машини, както и готови продукти. За тази цел, компанията възнамерява (в обхвата на пилотния проект) да сложи идентификатори на своите суровини, машини и крайни продукти. Във връзка с  RFID мидълуер системата, поставянето на идентификаторите ще позволи на компанията достъп до дифузията на материали от двете им основни суровини, както и (по машинен път) до производствените стъпки, които са довели до тяхното възникване. Също така, компанията ще може да представи производствените си процеси (от край до край) под формата на работни потоци, включващи отделните производствени етапи, суровини, и готова продукция. Тези RFID работни потоци ще се използват след това за:

 • Провеждане на сравнителен анализ и непрекъснато подобряване на процесите, чрез идентифициране и измерване на всички етапи в жизнения цикъл на производството, както и тяхното действие.
 • Подобряване на контрола на качеството на готовата продукция чрез способността да се провери начинът на събиране на суровини и процесът, който е довел до конкретен резултат/продукт.
 • Възможност за инвентаризационни процеси (и ако е необходимо точна репродукция), които водят до определени резултати и отговарят на конкретни клиентски спецификации.
 • Повишаване на фирмената бърза реакция и гъвкавост по отношение на управление на нейните производствени процеси от гледна точка на общата цел за непрекъснатото им подобряване.


ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Като цяло, с внедряването на RFID системата за производствен контрол се очаква да се повиши способността на компанията да поддържа:

 • Производство и разпространение на продукти, базирани на договорени спецификации, с акцент върху съответствието на всички изделия, контрол на процесите и спазването на всички условия.
 • Въвеждане на всички подобрения в качеството на продуктите и процесите си, базирани на обратната връзка от своите клиенти.
 • Осигуряване на организирани обучения на служителите, на които специално внимание да се обръща на качеството при изпълнение на работните задължения, здравето и безопасността на работното място.
 • Непрекъснато подобрение във всички сфери от дейността на компанията, като този процес бъде очакван и изискван и от нейните партньори.
 • Непрекъсната връзка с всички свои клиенти, така че да бъде постоянно наясно не само с техните потребности, но и с тези на техните контрагенти по отношение на качество, иновации и поддръжка.
 • Постоянно сътрудничество с всички партньори, за да се презастрахова, че нивото на качество съответства на това във всички части от веригата доставчици.


Обекти на индентификацията

Описание

Кодиране

Единици за суровини

Идентификаторът ще представя клас, проба, количество(в мерни единици) на отделните суровини.

SGTIN (Serialized Global Trade Identification)

Продукция Активи/Ресурси

Идентификаторът ще съответства на серийния номер на производствените активи на компанията (напр. машина за рязане).

GIAI (Global Individual Asset Identifier)

Единици продукция (Готови, Полуготови и/или Складирани)

Идентификаторът ще представя клас, проба, количество и сериен номер на произведените единици.

SGTIN (Serialized Global Trade Identification)

Единица за логистика(за еднократна или многократна употреба)

Идентификаторът ще съответства на серийния номер на всяка логистична единица, която включва готова или полуготова продукция.

SSCC (Serial Shipping Container Code)


Жизнен цикъл на артикулите с идентификатори


 1. Получаване и внасяне на материали
 2. Поставяне на идентификатори на суровините, ресурсите (напр. оборудване, инструменти и др.) и полуфабрикатите
 3. Задържане на материали и други продуктови ресурси
 • Като част от производствения ред, който се състои от няколко производствени фази
 • В отговор на множество клиентски заявки
 1. Изпълнение на производството
 • Чрез използване на маркирани с идентификатори суровини, ресурси, и полуфабрикати
 • Базирано на точно определен производствен поток
 1. Пакетиране и складиране
 • В маркирани с идентификатори палета и/или контейнери
 • Пускане на пазара
 1. Пълна проследимост на суровини, ресурси, полуфабрикати, готова продукция (SSCC level)
 2. Накрая компанията има реална информация за:
 • Степен на използване на ресурсите
 • Скадова наличност на суривини и полуфабрикати
 • Количество произведена продукция


ТЕХНОЛОГИЯ


Разработена от SENSAP - JavaEE AutoID-Driven BAM Suite:

 • Модулна
 • Конфигуруема
 • Мащабируема
 • Евтина


Също така, от части ще бъдат използвани и модули на ASPIRE.


SENSAP’s JavaEE AutoID-Driven BAM Suite