• English
  • Danish
  • Greek
  • Bulgarian
  • Italian
  • Spanish

UEAPME

Италия: Строителство

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

IT: СТРОИТЕЛСТВО


ИТАЛИЯ: СТРОИТЕЛСТВО

………………

Пилотен проект за безопасност на строителните работни обекти за Bridge 129 от SATA


ПОТРЕБИТЕЛ

BRIDGE проектира, разработва и прилага системи за смарт управление в сферата на индустрията, инфраструктурата и услугите. Дейността на компанията е съобразена със законовите рамки и най-високи стандарти за качество.


ДОСТАВЧИК НА RFID УСЛУГА

SATA е компания, която проучва, проектира, създава прототипи и реализира иновативни и модерни ИКТ решения за различни области на приложение, в частност - оперативна съвместимост, логистика, корпоративни мрежи и документен мениджмънт.


ЦЕЛ НА ПИЛОТНИЯ ПРОЕКТ

Проблем -> да се идентифицират нарушители, проникващи в двора на сграда в периметър от 10-15 метра без да има физически очертания.


Очаквани бизнес ползи:

  • повишаване на ефективността на наблюдението от контролните зали
  • своевременно улавяне на възможни опасни ситуации и активиране на аларми
  • много важно е да се справят с новите законови разпоредби за безопасност на служителите
  • и с положителното финансово въздействие за намаляване разходите за застраховка


ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Безопасността на строителните работни площадки е гореща тема като се има предвид високия процент на злополуки, които сполитат работниците. Степента на опасност варира от леки наранявания до смъртни случаи, но независимо от вида на инцидента, причината за него е често свързвана с неспазването на правилата за безопасност. Използването на човешки надзор за спазване правилата за безопасност е неефективно, тъй като обектите са разпръснати и разходите, предвидени за човешкия надзор са твърде високи. Поради тази причина, строителните компании имат силен интерес да взаимстват нови технологии, които могат да се справят с проблема по независим начин. Нивото на развитие на автоматичните системи за осигуряване спазването на правила за безопасност на строителните работни площадки не предлага много пред обикновения контрол на достъпа. Информацията, осигурена от тези системи, позволява само оторизираният персонал да е в периметъра на площадката: това са много полезни данни, но не влияе на цялостната безопасност на нея. Освен това, за да може този вид контрол на достъп да работи ефективно, границите на площадката трябва да бъдат оградени, както и да бъдат обособени определени места за достъп, на които работниците да се записват. Много често тези обстоятелства са нереалистични за широки (понякога с киломентри) и подвижни строителни работни площадки (напр. магистрали или строежи на тунел). Поради тази причина, Bridge 129 S.p.A. инвестира ресурси и време за разработване на модерни технологии, за да може да предложи на строителните фирми нов образец на продукти, които да осигуряват сигурност на строителните работни площадки. Системата ще се базира на RFID сензори, допълнени със специфични условни знаци, улавяни от визуални сензори, като ще събира и обработва данни по самостоятелен начин и сигнализира за събития (чрез предупреждения, аларми и др.), когато е необходимо.

 

ТЕХНОЛОГИЯ

Компанията ще използва пасивни и активни технологии. Пасивните RFID компоненти ще бъдат използвани на входовете/изходите за контрол на достъпа и записване на работниците. Съкращаването на тази технология, дори при нейната Uhf версия, води до намаляване на обхвата, който едва надвишава 10 метра. Поради тази причина, също ще бъдат използвани и активни RFID компоненти, които могат да покрият периметър до 100 метра. С активните RFID компоненти може да се следи достъпа на работници повсеместно на площадките с използване на минимален брой четци.

Основното ограничение на RFID четците с широк обхват е делокализацията на информация - това ще рече, че данните, предоставени от RFID четците, не съдържат информация за местоположение (къде се намира идентификатора в рамките на покривания периметър). Позиционирането чрез триангулация е много неточно, освен ако пространственото разположение е напълно статично и не подлежи на промени – това условие не може да се приложи за строителните работни площадки, които променят непрестанно облика си.

Използването на устройства за специално приложение, наречени Маркери, спомагат за локализацията на идентификаторите – всеки идентификатор може самостоятелно да долови близостта на маркера (в обхват до няколко метра) и след това да сигнализира на RFID четеца не само своя идентификационен ID код, но и ID кода на маркера: по този начин системата осигурява локализацията на идентификаторите.

Маркерите могат да се поставят на определени позиции (напр. на пункта за вписване на работници) или могат да бъдат прикрепени към подвижни компоненти, за които се знае, че могат да представляват опасност, ако се намират близо до служители (напр. маркерът може да бъде монтиран в края на рамото на крана): ако системата засече, че работник е в близост до такъв маркер, тя може да задейства предупредителен знак/аларма или да накара използваната машина да спре да работи, ако това е необходимо.


UHF актиени идентификатори

i-B2 S/EU за машини, i-B2 P/EU за хора


RFID Приложение

Използва се подобрена версия на съществуващото BRIDGE приложение за видеонаблюдение


Начален сценарии

Операторът в контролната зала се уведомява щом IR сензорите са засекли присъствието на хора или машини и информацията от техните идентификатори му се показва (име на служител, идентификационен номер на машина). Чрез видеозаписите, събитията, свързани със сензори, се проследяват, за да може да се проучи как би могла да се развие възникналата ситуация.


Усложнен сценарии

Операторът в контролната зала се уведомява, ако броят и видът на сканираните идентификатори не съвпада с броя на хората или машините, заснети от IP  камерата (този сценарии изисква допълнителни RTD дейности).

Като цяло, пилотният проект ще се основава на RFID технология за локализация, макар че няколко камери може да бъдат допълнително използвани с цел да предоставят повече детайлни щрихи. Въпреки това, в пилотния проект няма да бъде включена сложна обработка на визуалния сигнал. Система, която може да се справи с такива проблеми, е силно необходима и представлява интерес за компаниите както в сферата на строителството, така и на застраховането.


Създаване на потребителски профил и асоциация с идентификатор

Наблюдение - основен сценарии